اعضاء

MELISSA MUNOZ

جناب آقای کمال حاجی ده‌آبادی


مدیر و عضو هیئت مدیره

MELISSA MUNOZ

جناب آقای حسین حاجی ده‌آبادی


مدیر عامل و عضو هیئت مدیره