درخواست نمایندگی

مشخصات
مشخصات فروشگاه
سابقه فروش
تقاضای نمایندگی
اطلاعات مالی
خرید
متقاضی خرید به صورت:
ضمانت پرداخت:
در صورت پرداخت غیرنقدی(اعتباری)معرفی نامه یا ضامن معتبری می بایست ضمیمه ضمانت پرداخت گردد